Historia

Przyjmuje się, że ogród powstał w 1971 roku.
Zebranie organizacyjno – wyborcze członków Pracowniczych Ogródków Działkowych odbyło się 25. 11. 1970 roku. Zebranie otworzył Janusz Gospodarczyk kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, natomiast regulamin Pracowniczych Ogródków Działkowych omówił przedstawiciel Wojewódzkiego Związku POD inż. Kostrzewa. Na zebraniu wybrano zarząd, komisję rewizyjną i komisję rozjemczą, które ukonstytuowały się następująco:

Zarząd.
Michał Kołodziej  – przewodniczący
Stefan Popielski  – z-ca przewodniczącego
Danuta Staszewska – sekretarz
Ludwik Godula – skarbnik
Stanisław Regulski – gospodarz

Komisja Rewizyjna.
Jan Pasik – przewodniczący
Zdzisław Pryba – z-ca przewodniczącego
Genowefa Klik – sekretarz
Kazimierz Popielski – członek

Komisja Rozjemcza
Andrzej Kacprzak – przewodniczący
Janusz Grunwald – z-ca przewodniczącego
Henryk Jędrzejewski – sekretarz
Bronisław Żebrowski – członek

Na zebraniu ustalono również wysokość opłat, które wynosiły: wpisowe 100 zł. i opłata roczna 100 zł.
W pierwszym etapie 4 lutego 1971 roku Miejska Rada Narodowa w Pruszkowie przekazała do Zarządu Głównego POD ogrodzony teren pod 74 działki o powierzchni 300 – 320 m2 o ogólnej powierzchni 27150 m2.
Kolejny teren  przekazano 29 czerwca 1972 roku od ul. Polnej o powierzchni 640 m2, który w planach przedwojennych przewidziany był pod ulicę i usytuowano na tym terenie działki: 88, 89 i 90.
W 1972 roku Miejska Rada Narodowa przekazała również następny teren przy ul. Srebrnej i Bystrej pod 31 działek o powierzchni 250 m2 o ogólnej powierzchni 15400 m2. Działkom tym nadano numery od 101 do 131 i dołączono do już istniejącego ogrodu o czym powiadomiono nowych działkowców pismem z dnia 20 listopada 1972 roku.

Początkowo ogród nazywano „Miejski” , natomiast przy rejestracji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej nadano mu nazwę Pracowniczy Ogród Działkowy „Pruszków” i adres 05-800 Pruszków, ul. Lipowa Ogródki oraz numer Regon 007015915-22352. Na tej podstawie Urząd Skarbowy w Pruszkowie nadał ogrodowi numer identyfikacji podatkowej NIP 534-21-67-527.
W Polskim Związku Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy Pruszków położony gm. Pruszków, ul. Lipowa zarejestrowany został jako ogród stały pod numerem A – I 142 – 142. Pismo Okręgowego Zarządu nr 1243/99 z dnia 24.11.1999 r.

Ostatecznie wg pomiarów z 2000 roku ogród użytkuje ogółem 52789 m2 z tego ogród przy Lipowej 41369 m2, przy Bystrej 2341 m2 i przy Srebrnej 9079 m2. Właścicielami tych terenów są: gmina Pruszków 48171 m2, gmina Michałowice 4568 m2 i prywatni właściciele 50 m2.