Z_Opłaty bieżące1

ROCZNE OPŁATY OGRODOWE W 2019 R.

Opłaty ogrodowe w ROD „Pruszków” na 2019 r., uchwalone przez walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze działkowców w dniu 6 kwietnia 2019. Wszystkie opłaty są bilansowane i rozliczane w ramach roku kalendarzowego.

1.ROCZNA OPŁATA OGRODOWA: 1,30 zł/m2 działki obejmująca:

– utrzymanie porządku i czystości oraz wywóz odpadów,

– bieżącą konserwację i drobne naprawy infrastruktury ogrodowej, 

– podatki, opłaty publicznoprawne, ubezpieczenia,

– zarządzanie ROD, 

– roczną składkę członkowską PZD w wysokości 6 zł i roczną opłatę partycypacyjną na rzecz PZD w wysokości 0,08 zł/m2 działki,

2.ROCZNA OPŁATA ZA ZUŻYTĄ WODĘ:

ze studni głębinowych w Ogrodzie „Lipowa”:

0,20 zł/ m2 działki

3,00 zł/ m3 wody zużytej do rekreacyjnych basenów na niektórych działkach,  

z wodociągu MPWiK w Ogrodach „Srebrna” oraz „Bystra”:

0,45 zł/m2 działki,

3,90 zł/ m3 wody zużytej do rekreacyjnych basenów na niektórych działkach,     

Koszt zużytej wody bilansowany jest w skali rocznej dla każdego ogrodu:

stawka opłaty za wodę z wodociągów w roku bieżącym została wyliczona na podstawie ubiegłorocznego kosztu zużycia wody wynikającego z faktur MPWiK, a ewentualne różnice między zebranymi opłatami i rzeczywistym kosztem zużycia  wynikającym z faktur MPWiK w roku bieżącym zostaną ostatecznie rozliczone na koniec roku,

3.OPŁATA ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ: 0,65 zł/kWh za zużycie indywidualne na działce według licznika,

4.ROCZNA OPŁATA ENERGETYCZNA: 20 zł od działki:

– na pokrycie ubytków i zużycie energii w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej oraz koszt bieżącej konserwacji sieci,

5.ROCZNA OPŁATA NA FUNDUSZ REMONTOWY:

100 zł od działki

– na remont generalny czterech bram ogrodowych oraz gromadzenie rezerwy na konieczne w najbliższej przyszłości remonty sieci energetycznej i wodnej.

Wszystkie opłaty, łącznie z należnościami za wodę i energię elektryczną, tak jak w latach poprzednich, należy wnosić do 30 czerwca br., z podaniem kwoty i rodzaju opłaty, na konto ROD „Pruszków” w Pruszkowie prowadzone w banku PBS  

nr konta : 69 8931 0003 0730 1195 2000 0001

Opłaty za zużytą energię elektryczną z podaniem zużycia oraz poprzedniego i aktualnego stanu licznika wnoszone są na konto bankowe w 2 turach: do końca czerwca oraz do końca października każdego roku. Tradycyjnie  dla wygody działkowców, ogłoszeniami na tablicach ogłoszeń podawane są terminy w maju i  październiku, w których opłaty za energię, ale także inne opłaty, w tym zaległe, przyjmowane są przez skarbniczkę. Termin majowy: świetlica ROD godz. 10.00-12.00, sobota 4 maja ogród „Lipowa”, 11 maja ogrody „Srebrna” i „Bystra”.

Brak zgłoszenia zużycia energii i wniesienia opłaty w terminie powoduje powstanie  zaległości i możliwość odłączenia zasilania elektrycznego działki (koszt ponownego podłączenia 50 zł). Od wszystkich opłat zaległych obowiązują odsetki ustawowe, które należy wyliczyć samodzielnie za okres od terminu powstania zaległości do momentu ich opłacenia.

Przy wszystkich zaległościach wystawiane są wezwania do ich zapłaty, przy czym  automatycznie naliczane i księgowane są odsetki ustawowe oraz obciążający dłużnika koszt wysłania wezwania wynoszący 20 zł i kwoty te w kartotece działki doliczane są do podstawowej kwoty zaległości do uregulowania.

Sześciomiesięczne zaleganie z płatnościami  i brak reakcji na wezwanie do zapłaty stanowi podstawę do wystąpienia na drogę sądową a nawet do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki i pozbawienie prawa jej użytkowania.

OPŁATY JEDNORAZOWE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW:

1. WPISOWE : 350 zł ustalone przez radę Krajową PZD w wysokości, z czego 280 zł (80%) przekazywane jest do PZD 70 zł (20%) pozostaje w ROD tworząc Fundusz Oświatowy. W ramach środków  przekazanych do PZD nowy działkowiec otrzymuje roczną prenumeratę czasopisma „Działkowiec” (kolejne 12 numerów).

2. OPŁATA INWESTYCYJNA: 1 500 zł stanowiąca równowartość infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę. Opłata w całości pozostaje w ROD zasilając Fundusz Rozwoju przeznaczony na inwestycje i remonty odtwarzające i  zwiększające majątek ROD.